top of page

Algemene voorwaarden Let's Dog It - GDRP

ALGEMENE VOORWAARDEN LET’S DOG IT

 

Let’s Dog It An DE BRABANDERE                                                                                                                

Oudekapellestraat 16                                                                    BTW BE0780.768.935

B-8600 DIKSMUIDE                                                                   T: +32 (0) 498 90 79 44

IBAN: BE32 0637 2799 1409                                    E: an_debrabandere@hotmail.com

 

 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van Let’s Dog It, alsook op elke overeenkomst die met Let’s Dog It wordt afgesloten.
   

 2. Een overeenkomst met Let’s Dog It komt behoudens andersluidend schriftelijk akkoord slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Let’s Dog It. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten zal de klant-consument zich niet kunnen beroepen op enig herroepingsrecht gezien de prestaties op maat van de klant worden geleverd.
   

 3. De inhoud die op de website van Let’s Dog It wordt weergegeven, wordt met de grootste zorg samengesteld. Let’s Dog It is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onvolledigheden. De website bevat verwijzingen naar websites van derden. Let’s Dog It heeft geen enkele invloed of zeggenschap op de werking van deze externe websites en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele fouten of gebreken die zich bij het gebruik van deze websites kunnen manifesteren. Let’s Dog It is evenmin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die op externe websites plaatsvindt.
   

 4. Bij een reservatie van de snuffeltuin dient het afgesproken bedrag behoudens andersluidend schriftelijk akkoord steeds volledig en binnen de 24 uur te worden overgeschreven op de bankrekening van Let’s Dog it met vermelding van naam van de klant, gereserveerde dag en aankomstuur. Bij gebreke daaraan komt de reservatie onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opnieuw te vervallen.
   

 5. Het gebruik van de snuffeltuin geschiedt op eigen risico van de klant. Let’s Dog It is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
   

 6. Elke gemaakte afspraak kan tot 48 uur op voorhand zonder kosten geannuleerd of gewijzigd worden, mits tijdige schriftelijke kennisgeving aan Let’s Dog It. Let’s Dog It behoudt zich het recht voor om afspraken die niet of niet tijdig werden afgezegd, volledig aan te rekenen ter vergoeding van de geleden schade.
   

 7. Ondanks alle opleiding en ervaring kan Let’s Dog It nooit enig resultaat garanderen. Afgesloten overeenkomsten houden in hoofde van Let’s Dog It dan ook slechts middelen- en geen resultaatverbintenissen in. Let’s Dog It is niet aansprakelijk voor verleende adviezen en/of behandelingen. De klant blijft steeds zelf aansprakelijk voor de daden van zijn of haar hond(en).
   

 8. Let’s Dog It is enkel aansprakelijk voor de gevolgen van een schadegeval indien dit uitsluitend aan haar toerekenbaar is. Voor schadegevallen die mee te wijten zijn aan de klant of aan een derde zal Let’s Dog It ten aanzien van de klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding van het aandeel dat door haar fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met andere schuldenaars. De gebeurlijke aansprakelijkheid van Let’s Dog It is in elk geval, behoudens opzet of zware fout, beperkt tot het bedrag van de eventuele tussenkomst van de BA-verzekeraar in het kader van haar polis beroepsaansprakelijkheid. Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout zal Let’s Dog It in geen geval aansprakelijk zijn voor (en derhalve niet gehouden zijn tot) vergoeding ten aanzien van de klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden. De aansprakelijkheid kan bovendien nooit verder strekken dan de loutere vervanging zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist zou kunnen worden.
   

 9. Let’s Dog It is niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder (art. 3.101 NBW). De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen Let’s Dog It.
   

 10. Let’s Dog It is bevrijd van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf het plaatsvinden van een gebeurtenis van overmacht. Onder gebeurtenis van overmacht wordt begrepen – zonder limitatief te zijn – elk van volgende gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte en epidemie, stroom- en telecommunicatie-onderbreking, economische factoren, ongevallen en overheidsingrijpen.
   

 11. Let’s Dog It behoudt zich steeds het recht voor om klanten en/of honden te weigeren, onder meer - doch niet beperkt tot - omwille van veiligheidsredenen. Elke hond dient volledig gevaccineerd te zijn en moet verzekerd zijn in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (of aanverwante verzekering) van de eigenaar / klant.
   

 12. Bij verplaatsingen in een straal van meer dan 10 kilometer vanaf de maatschappelijke zetel van Let’s Dog It wordt een verplaatsingskost van 0,40 EUR per kilometer in rekening gebracht.
   

 13. Facturen van Let’s Dog It zijn behoudens andersluidende vermelding op de factuur betaalbaar binnen de zeven dagen na uitreiking ervan. Bij gebreke aan tijdige betaling worden alle openstaande schuldvordering onmiddellijk opeisbaar en is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling aan Let’s Dog It een conventionele interest verschuldigd van 12% alsook een forfaitair schadebeding gelijk aan 12% met een minimumbedrag van 50,00 EUR per factuur. In geval van niet- of niet-tijdige betaling door de klant behoudt Let’s Dog It zich uitdrukkelijk het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten dan wel de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden, waarbij Let’s Dog It gerechtigd is op vergoeding door de klant van de geleden schade. In het geval de klant bedragen te eisen heeft van Let’s Dog It, zal Let’s Dog It van rechtswege en zonder ingebrekestelling een gelijkwaardige vergoeding zoals hiervoor bepaald aan de klant verschuldigd zijn.
   

 14. Eventuele klachten met betrekking tot een factuur van Let’s Dog It dienen binnen de veertien dagen na de uitreiking daarvan per gemotiveerd aangetekend schrijven te worden gemeld bij Let’s Dog It, bij gebreke waaraan de factuur onweerlegbaar wordt geacht te zijn aanvaard. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverbintenis.
   

 15. De eventuele nietigheid van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In dergelijk geval wordt het nietig deel vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.
   

 16. Alle overeenkomsten die door Let’s Dog It worden aangegaan, worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Veurne bevoegd; onverminderd het recht van Let’s Dog It om de zaak bij een andere wettelijk bevoegde rechtbank aanhangig te maken.

Verwerking persoonsgegevens – GDPR:

 

 1. VERANTWOORDELIJKE VERWERKING | Let’s Dog It, commerciële benaming van An DE BRABANDERE, met uitbating te B-8600 DIKSMUIDE, Oudekapellestraat 16, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de klant.

 2. DOELEINDEN | De verworven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en meerbepaald met oog op een optimale dienstverlening in het kader van het gebruik van de snuffeltuin dan wel de puppy- of hondencoaching en/of hondenfotografie. Enkel bevoegde personen binnen de organisatie van Let’s Dog It zijn de ontvangers van deze persoonsgegevens en kunnen deze raadplegen. Eventuele adviezen en/of behandelingen zijn in principe vertrouwelijk en worden slechts in het belang van de behandeling en met toestemming van de klant gecommuniceerd met derden, bijvoorbeeld een dierenarts of collega-gedragstherapeut.

 3. RECHTSGRONDEN | Let’s Dog It verwerkt persoonsgegevens hetzij op basis van geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, conform artikelen 6.1 (a), (b) en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679), hierna “AVG”.

 4. UW RECHTEN | De klant heeft te allen tijde het recht op toegang tot diens persoonsgegevens en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of de gegevens te doen wissen. De klant kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van diens persoonsgegevens, evenwel enkel omwille van specifieke, bijzondere redenen zoals voorzien in artikel 6.1 (e) of (f) AVG, hetzij in geval van het gebruik voor profilering en marketingdoeleinden. De klant heeft daarnaast het recht om een kopie van diens persoonsgegevens te bekomen, waarbij Let’s Dog It gerechtigd is een administratieve kost in rekening te brengen indien een verzoek manifest ongegrond of buitensporig wordt bevonden.

 5. KLACHTEN | De klant heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van diens persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact - T.: +32 (0) 22 74 48 00 – F: +32 (0) 22 74 48 35.

 

                                                                                   *     *

                                                                                       *

bottom of page